Tekniske tjenester

Gjennom vår leverandør Pretre tilbyr Gausdal Landhandleri tekniske tjenester. Her finner du priser, leveringstider og en kort beskrivelse av den enkelte tjenesten.

Ta kontakt med Henning Kampesveen på hka@gaus.no eller ditt lokale byggevarehus.

Priser og leveringstid for tjenestene er listet opp under, og er ikke absolutte da det vil avhenge av faktisk omfang.

Prisliste gjeldende fra 1. september 2023

TjenesteTypisk leveringstid (virkedager)Fastpris (eks. mva)
Mengdeberegning inkl timebudsjett, standard bolig7-106 000,-
Mengdeberegning inkl timebudsjett, rekkehus inntil 7 boenheter7-1019 500,-
Arbeidstegninger, standard bolig (<250 m²)10-1524 000,-
Arbeidstegninger, stor bolig (>250 m²)10-1529 000,-
Energiberegning, standard bolig (<250 m²)7-107 000,-
Energiberegning, stor bolig (>250 m²7-1010 500,-
Byggesøknad, garasje7-1011 000,-
Byggesøknad, bolig7-1019 000,-
Bygningsfysikk bolig10-15Ved forespørsel
Stabilitetsberegning, eneboligAvhenger av omfang20 000,-
Stabilitetsberegning, større prosjektAvhenger av omfangVed forespørsel

Om det er flere like enheter, kan prisen for prosjekt nr 2, 3, 4 etc reduseres med 50%. Alle priser eks.mva.

Innholdsfortegnelse:

✓ Arbeidstegninger

Vi utarbeider arbeidstegninger der vi også tar for oss bæringer, konstruksjon, oppbygninger eller detaljer ellers. Vi utarbeider arbeidstegninger hvor spesielle krav også kan legges inn, for eksempel fall på gulv.

Arbeidstegninger er plan- og snittegning i målestokk 1:50 til bruk for utførende tømrer/byggmester under oppføring av bygg. Arbeidstegningen danner grunnlag for prosjekteringen til andre fag i byggeprosessen. Det være seg betongarbeid, rørlegger, elektriker, konstruksjon av bærende trekonstruksjoner, ventilasjon etc. Grunnlag for arbeidstegningene er godkjente byggesøknadstegninger for prosjektet.

✓ Stabilitetsberegning

Dersom du skal bygge et hus med utfordrende bærelinjer og mye vindusfelt eller plassere et hus i værharde strøk, så trenger du en stabilitetsberegning for å ivareta byggets stabilitet under påkjenning av vind.

Stabilitetsberegning omfatter vindlastberegning for det aktuelle området, der nødvendige tiltak for å ivareta stabiliteten er beskrevet på plan og rapport som dokumenterer det hele. Nødvendige tiltak er avstivende platelag, skrueavstand, skivekrefter og løftekrefter. Beregningene er utført etter norsk standard og byggforsk.

✓ Statiske beregninger

I tilfeller der dere ønsker å få utført beregning av bærende løsninger så står teamet vårt klart for løse denne utfordringen. Ved beregning av hel bygning kan Pretre AS stå som ansvarlig prosjekterende for bærende trekonstruksjoner.

Statiske beregninger er en tjeneste der vi beregner dimensjoner på bærende konstruksjoner i en trebygning. Det være seg tredragere, ståldragere, tresøyler, stålsøyler, bjelker og sperr. I tillegg beregner en laster til bruk for andre fag i sin prosjektering. Eksempelvis punktlaster ned på fundament. Beregningene utføres i henhold til Norsk Standard. Tjenesten kan enten være en forespørsel via telefon eller e-post der kunden ber om å beregne dimensjon av en del eller deler av en konstruksjon eller tjenesten kan være bestilling av beregning av en hel bygning. Dette er en tjeneste uten tilknytning til en konstruksjonspakkeleveranse.

✓ Energiberegning

Ved at Pretre bistår med energiberegning av prosjektet, så kan vi samtidig se hvordan prosjektet vil best «lønne» seg å bygge. Er det for eksempel mulig med omfordeling slik at dimensjonene kan reduseres? Kan en gjøre endringer/forbedringer for å redusere energibehovet for bygningen? Dette er noe av det vi ser på når vi skal gjøre energiberegninger av prosjektet og kan ofte medføre at totalprisen for bygget blir lavere og Pretre AS kan stå som ansvarlig prosjekterende for tjenestene.

I «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK10), kapittel 14 - Energi, stilles det krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det fremmer lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Bygninger skal være så energieffektive at de enten tilfredsstiller de krav som er angitt i «Energitiltak» eller kravene til «Samlet netto energibehov» (energirammekrav). Det vil si at det stilles definerte krav til konstruksjoner, installasjoner og energiforsyning. For å kunne dokumentere at forskriftskravet er oppfylt må det utføres en energiberegning. Dette vil også gjelde for passivhus og lavenergihus.

✓ Energimerking

Energimerking av bolig er i dag et krav. Dersom dere ønsker å spare tid på dette så kan vi hjelpe dere. Hvis vi allerede har utført en energiberegning av boligen, er det raskt for oss å energimerke boligen i tillegg. For nye boliger stilles det krav til at energimerkingen skal utføres av en ekspert.

I «Energimerkeforskriften» stilles det krav til at det for alle boliger som skal selges eller leies ut skal foreligge en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge). Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er og blir beregnet ut fra energibruken for boligen. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Det er eier av boligen som plikter å legge fram energiattest for kjøper eller leietaker. 

✓ Bygningsfysikk

Bygningsfysikk omfatter prosesser som involverer stråling, transport av varme, fukt og luft i materialer, bygningsdeler og bygninger.Ved prosjektering av bygningsfysikk vil en få en oversikt over forutsetningene som skal til for å tilfredsstille forskriftskrav, velge gode løsninger for tiltaket, og tilpasse bygningen til de behovene/ønskene kunden har så langt dette lar seg gjøre. For boliger, rekkehus, mindre boligblokker og enklere kontor- og lagerbygg vil dette i hovedsak omfatte varme- og lufttransport, fukttransport, stråling fra grunn (radon), dagslys, varmetilskudd fra sol, og prosjektering av våtrom.

Bygningsfysikk omfatter energiberegning, men energiberegningen kan utføres som et eget ansvarsområde der dette avtales. Dette er ofte aktuelt der utbygger benytter egne preaksepterte løsninger. Pretre AS kan stå som ansvarlig prosjekterende for tjenesten. Tjenesten omfatter ikke prosjektering av ventilasjons- og oppvarmingsanlegg. Videre omfatter det ikke vurdering /prosjektering av lyd fra ytre kilder, og brannprosjektering.

✓ Byggesøknad

Pretre hjelper dere med å lage byggesøknad slik at dere kan bruke mer tid på å bygge og mindre tid på papirarbeid.

Byggesøknad er en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt å utføre visse andre typer tiltak. Betegnelsen byggesøknad brukes på blant annet «Søknad om tillatelse til tiltak» og «Søknad om tiltak uten ansvarsrett». Med tiltak menes oppføring, rivning, endring, herunder fasadeendringer, bruksendring og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.

✓ Mengdeberegning

Det vil alltid være en fordel på et prosjekt å ha mengdeberegning ferdig/klar i god tid. Da vet dere hvor mye dere skal bestille av de forskjellige materialene på prosjektet og vil sjelden få budsjettmessige overraskelser.

Mengdeberegning blir utført på boliger, med grunnlag i kundens tegninger og byggebeskrivelse. Mengdeberegningen resulterer i en materialliste som inneholder alle byggevarer som bygningen vil inneholde i henhold til forutsetninger som medfølger beregningen. Det vil også fremkomme et timeestimat for montering av byggevarene som er tatt med i beregningen.

✓ Teknisk rådgivning

Hvis du har spørsmål om mulige løsninger til ditt prosjekt kan våre flinke ingeniører bistå med dette. Vi vurderer alltid prosjektet som helhet, uansett størrelse, og vi har som mål å foreslå de beste løsningene for våre kunder.All rådgivning dokumenteres.

Teknisk rådgivning er en tjeneste der kunde tar kontakt med spørsmål som gjelder bygningsfysikk og/eller spørsmål vedrørende lyd- og brannproblematikk. Det kan handle om fuktproblematikk, tetthetsproblematikk, luftingsproblematikk, energispørsmål eller liknende og løsninger brukt til lyd- og brannkonstruksjoner.