Salgs- og leveringsbetingelser for næringsdrivende (proff)

Dokumenter

Salgs- og leveringsbetingelser for næringsdrivende (proff)

1. Innledning

NS8409:2008 Alminnelige kontrakts bestemmelser for kjøp av byggevarer gjelder som standard salgs- og leveringsbetingelser for avtalen.

Leverandøren tar forbehold om endringer i pris og rabattstruktur.

Vi gjør oppmerksom på at det er leveringsdagens priser som er gjeldende.

I de tilfeller Leverandøren benytter underleverandør for levering av byggevarene, legges underleverandørens gjeldende salgs- og leveringsvilkår til grunn for leveransen.

2. Parter

Her i standard salgs- og leveringsbetingelser er Gausdal Landhandleri AS og dets tilknyttede selskaper benevnt «GL»/«Leverandør», og kontraktspartner «Kunde»/«Kjøper». Videre er Kjøperen og GL i fellesskap benevnt «Partene», og individuelt ”Part”.

3. Kontraktsdokumenter

Følger av NS8409 punkt 2.1.

4. Levering

Det vises til standard salgs- og leveringsbetingelser. Levering anses som utført når en eller flere av følgende vilkår er innvilget:

 • Mottager har signert utleveringsdokument

 • Leverandøren dokumenterer ved bilde at varer er losset på avtalt leveringssted

 • Avtale om lossing på leveringssted er gjort pr. telefon eller e-post, i de tilfeller Kundens representant ikke er til stede på avtalt leveringssted

5. Splitting / pakking

Ved splitting av minste forpakning, og/eller spesielle krav til emballering/pakking, beregnes det et håndteringsgebyr. Ved spesialbestillinger, og plukk av trelast, er Kunden forpliktet til å akseptere den avvikelse i kvantum som eventuelt oppstår. Det er faktisk levert kvantum som er Leverandørens fakturagrunnlag.

6. Frakt, levering fra eget lager

Frakt påregnes i henhold til de enhver tids gjeldene fraktrater for aktuell transport, med mindre annet er avtalt. Det tas forbehold om tillegg for paller, emballasje og utlagt frakt, samt prisendring. Levering utenom fastsatt rute prises i hvert enkelt tilfelle.

7. Frakt, levering fra produsent eller underleverandør

Transport faktureres etter produsent-/underleverandørs satser. Paller, emballasje og eventuelle gebyrer faktureres etter gjeldende satser.

Kunden er ansvarlig for kjørbar adkomstvei tilpasset kjøretøyets størrelse og vekt fra offentlig vei og innenfor byggeplassens område.

8. Vareretur

Pkt. 1: Retur av lagerførte varer:

Leverandøren tar lagerførte varer i retur etter disse kriteriene inntil 4 uker etter kjøpsdato:

 • varen er dokumentert kjøpt hos Leverandøren.

 • varen er uskadet.

 • varen er i uåpnet og uskadet originalemballasje.

 • varen er kurant, det vil si ikke er utgått dato eller modell.

 • returen er avtalt på forhånd.

 • ligger innenfor Leverandørens faste kjøreruter.

 • frakt belastes i henhold til Leverandørens fraktsoner.

 • returomkostninger når varen hentes belastes med 20 % eller minimum kr 500,- eks mva. i tillegg til frakt.

 • skadede varer vil ikke bli kreditert, og kostnader knyttet til håndtering av skadet vare belastes kunden.

 • sekkeprodukter, sement og mørtel tas ikke i retur.

Retur av spesialbestilte- og ikke lagerførte varer

Spesialbestilte og ikke lagerførte varer tas i retur forutsatt at Leverandørens underleverandør samtykker i å ta varen i retur.

Leverandørens retur- og fraktomkostninger blir belastet Kunden.

9. Reklamasjoner, forsinkelser og feilleveranser

Kunden plikter å sørge for å kontrollere varene så snart som mulig etter mottak, og varsle feil og mangler så raskt som mulig til Leverandør. Kunden skal da avbryte monteringen av disse produktene til det er klarlagt hva tiltaket er.

Leverandøren plikter så raskt som mulig omlevere og legge til rette for rask og korrekt håndtering, samt informere kunden godt.

For øvrig henvises til NS8409 punkt 9, 10, 11 og 12 når det gjelder mottak, reklamasjoner, mangler og erstatninger.

10. Tvister

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Leverandørens forretningsadresse er verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven).