Ledige stillinger

Vi er stadig på utkikk etter nye kollegaer som er sultne på å nå gode resultater, og som kan identifisere seg med våre verdier og holdninger. Vi har en sterk kultur og et godt arbeidsmiljø som preges av gode medarbeidere med respekt for hverandre, for faget og for kunden.

Vil du bli en av oss i Gausdal Landhandleri?

Vi i Gausdal Landhandleri ønsker å gi kunden "det lille ekstra". Derfor er utvikling av våre medarbeidere gjennom kompetanse og karriere, viktig for oss.

Medarbeiderfokus i Gausdal Landhandleri

Vår HR strategi gir retning for hvordan vi jobber sammen for å nå våre mål. Gausdal Landhandleri skal være en arbeidsplass hvor ansatte og ledelse har stor arbeidsglede, der entusiasme for eget arbeid, Gausdal Landhandleri og kundene er en vesentlig del av kulturen.

10 viktige HR fokusområder

1. Organisasjonskultur

En sterk og sunn bedriftskultur er avgjørende for Gausdal Landhandleris langsiktige konkurransekraft. Det er derfor viktig at Gausdal Landhandleri preges av:

  • Felles engasjement og stor arbeidsglede gir sterk tilhørighet

  • Høy kompetanse, effektive arbeidsprosesser, og evne og vilje til å nå felles mål

  • Å ha et arbeidsmiljø basert på åpenhet, fleksibilitet og gjensidig tillit

  • Å stille krav til hverandre, og utfordre dagens roller, slik at organisasjonen får en sterk salgskultur

2. Ledelse

Våre ledere skal hente frem det beste i hver enkelt medarbeider gjennom inspirasjon og målrettet arbeid.

3. Rekruttering

Vi må sikre høy kompetanse i å rekruttere de riktige medarbeiderne. Rekruttering er et av de viktigste virkemidlene vi har for å påvirke vår strategiske utvikling.

4. Beholde og utvikle

Service og fagkunnskap er våre viktigste konkurransefortrinn. Det er derfor viktig å beholde de riktige medarbeiderne, og sørge for å legge tilrette for faglig utvikling.

5. Livsfasepolitikk

Gausdal Landhandleri ønsker å nyttiggjøre seg av og videreutvikle alle sine ressurser, uavhengig hvilken livsfase den enkelte er i.

6. HMS

Gausdal Landhandleri skal gjennom arbeidet med Helse, Miljø, og Sikkerhet skape et arbeidsmiljø som fremmer trivsel, arbeidsglede, lavt sykefravær og læring på arbeidsplassen.

  • Alle skal inkluderes i arbeidet med å skape gode arbeidsvaner, klare ansvarsforhold og godt samarbeid til beste for vårt arbeidsmiljø.

  • Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet skal gi ansatte vern mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker.

7. Sykefravær

Det er viktig for oss å ha lavt sykefravær. Ledere og ansatte tar ansvaret for god dialog og riktig tilrettelegging. Dette skal sikre lavt sykefravær.

8. Likestilling

I bedriften skal det være reell likestilling. Med dette menes at kvinner og menn skal ha de samme rettigheter og muligheter til å få arbeid og utvikling i sitt arbeid.

9. Informasjon og kommunikasjon

Vi skal fremme åpen kommunikasjon slik at alle ansatte har muligheten for å føle seg involvert. All kommunikasjon skal kjennetegnes ved at vi viser hverandre, kunder og leverandører respekt.

10. Medarbeiderskap

Det å fremme godt medarbeiderskap i hos oss innebærer:

  • Profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av arbeidsoppgaver

  • Å være imøtekommende og en god arbeidskollega

  • Det å være redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver

Medarbeiderskap danner grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede, som sikrer positiv utvikling av arbeidsplass.